Com exercir els seus drets de protecció de dades.

Què són els drets de RGPD?

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea, que ha substituït la normativa en aquesta matèria, té per objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques i especialment el seu honor i intimitat personal i familiar.

Entre les mesures per a garantir aquesta protecció figuren els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament i oposició:

 • Dret de accés: És el dret a obtenir informació sobre si les seves dades estan sent tractades i per a quin fi, el seu origen i les comunicacions que de les mateixes que s'hagin realitzat, així com a accedir al contingut de les dades tractades.
 • Dret de rectificació: Dret a que es modifiquin les dades que siguin inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió: Els interessats tenen dret a obtenir la supressió de les dades ( "dret a l'oblit") quan:
  • Les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides.
  • Es revoqui el consentiment en el qual es basava el tractament.
  • L'interessat s'oposi al tractament.
  • Les dades s'hagin tractat il•lícitament.
  • Les dades s'hagin de suprimir per al compliment d'una obligació legal.
  • Les dades s'hagin obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació dirigits a menors.
  • Quan el responsable hagi fet públiques les dades personals i s'hagin de suprimir, ha d'adoptar mesures raonables per informar de la supressió als responsables que estan tractant les dades.
 • Dret a la portabilitat: El dret a la portabilitat de les dades és una forma avançada del dret d'accés en la qual la persona interessada té dret a rebre les dades personals que l'afecten que hagi facilitat un responsable del tractament en un format estructurat , d'ús comú i de lectura mecànica, i transmetre'ls a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents:
  • El tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte.
  • El tractament es faci per mitjans automatitzats.
  • Que concerneixin exclusivament a l'interessat i que aquest els hagi proporcionat al responsable.
 • Dret a la limitació del tractament: La limitació de tractament suposa que no s'aplicaran a les seves dades personals les operacions de tractament que en cada cas correspondrien. La limitació pot sol•licitar quan:
  • L'interessat ha exercit els drets de rectificació o oposició i mentre el responsable determina si escau atendre la sol•licitud.
  • El tractament és il•lícit, el que determinaria l'esborrat de les dades, però l'interessat s'oposa a això.
  • Les dades ja no són necessàries per al tractament, la qual cosa novament determinaria el seu esborrat, però l'interessat sol•licita la limitació perquè les necessita per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret d’oposició: Dret que no es tractin les seves dades o se cessi en el tractament dels mateixos en els següents supòsits:
  • Quan no sigui necessari el seu consentiment per tractar les dades, sempre que hi hagi un motiu legítim fonamentat relatiu a una situació personal concreta. Quan siguin fitxers que es dediquin a publicitat o prospecció.
  • Quan el tractament automatitzat tingui com a finalitat la presa d'una decisió referida a l'afectat i sigui destinat a avaluar aspectes com ara el seu rendiment laboral, la seva capacitat de crèdit i la seva fiabilitat o conducta.

Per ampliar aquesta informació pot accedir a l' Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Com exercir aquests drets a SA NOSTRA?

Per fer-nos arribar la seva sol•licitud feu el següent:

 • Descarregueu el següent formulari: Formulari drets (format PDF).
 • Empleni'l i envieu juntament amb la fotocòpia del seu DNI, passaport o targeta de residència a la següent adreça:
  "SA NOSTRA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA, S.A., a l'atenció del Representant Legal, a l'Avinguda Comte Sallent, núm. 3 Planta 2a d' Palma de Mallorca (07003, ILLES BALEARS) "o mitjançant correu electrònic dirigit a derechosrgpdgrupocaser@caser.es.
 • Un cop rebut el formulari i la corresponent acreditació atendrem la seva sol•licitud en els terminis establerts per la vigent normativa.

© Sa Nostra Vida

Top