• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • I
 • J
 • L
 • M
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
A
Acceptació
Acte pel qual una asseguradora decideix l'admissió i la cobertura del risc que li ha sol·licitat el client (assegurat).
Accident
Fet fortuït i involuntari que es produeix de manera sobtada i violenta i provoca danys en les persones o les coses.
Agreujament del risc
Situació que es produeix quan, a causa de determinats esdeveniments, el risc cobert per una pòlissa adquireix més perillositat que la prevista inicialment en la contractació. La persona assegurada ha d'informar sobre aquest fet l'asseguradora i aquesta ha d'optar entre donar continuïtat a la cobertura aplicant el recàrrec corresponent a la prima o rescindir el contracte.
Amortització de capital
Depreciació del capital assegurat, el qual va disminuint a cada anualitat. Aquest tipus de capital amortitzat o decreixent se sol contractar per a pòlisses de vida hipotecària, en la qual la finalitat de la pòlissa és cobrir l'import.
Anualitat
Període de 12 mesos naturals consecutius pel qual normalment es contracten les assegurances.
Anul·lació de la pòlissa
Cancel·lació de la pòlissa per produir-se les circumstàncies previstes en el contracte, per acord entre les parts o per decisió unilateral de qualsevol d'elles. Si es tracta d'una anul·lació sense efecte, es produeix quan la pòlissa es cancel·la des de l'inici.
Aportacions
Són les quantitats que el client decideix aportar al producte, en els casos i en la forma que estableixi el mateix client. En vista de les aportacions, dels rendiments i de les despeses del client, es determina la prestació que s'ha de percebre en el moment del venciment o de la sol·licitud de la prestació.
Aportacions extraordinàries
Són aportacions que es poden admetre en qualsevol moment i per la quantia que es desitgi. En els plans de pensions aquestes aportacions poden ser interessants per aconseguir la màxima reducció en cada exercici a l'impost sobre la renda del partícip, sempre que respectin els límits legals que s'estableixin per a cada exercici.
Aportacions periòdiques
Són els pagaments establerts prèviament, els quals es carreguen al compte al qual s'hagin domiciliat.
Assegurança
Contracte pel qual una persona (assegurat/a) pacta amb una altra (asseguradora) mitjançant el pagament d'una prestació (prima), una contraprestació, per rescabalar el dany econòmic que un esdeveniment futur i incert pugui causar-li.
Assegurador/a
És sinònim d'entitat d'assegurances o empresa dedicada a la cobertura del risc.
Assegurar
Prevenir les conseqüències econòmiques que provoquen pèrdues o danys d'un esdeveniment futur incert.
Assegurat
Persona o persones que es troben protegides per una assegurança.
Atribució de drets
Les aportacions a un pla de pensions generen uns drets econòmics als partícips, que es tradueixen en la prestació futura que rebrà en el moment de la jubilació, ja sigui en forma de capital, renda o forma mixta.
Atur de llarga durada
Es tracta d'un supòsit extraordinari de liquiditat que permet el cobrament dels drets consolidats. Podem considerar atur de llarga durada la situació legal d'atur del partícip durant un període continuat d'almenys 12 mesos, sempre que, estant inscrit a l'INEM o a l'organisme públic competent com a sol·licitant de feina, no percebi prestacions per atur en el seu nivell contributiu.

© Sa Nostra Vida

Top