Protecció de Dades

De conformitat amb la vigent normativa de protecció de dades, seguidament l'informem dels aspectes més rellevants:

 • RESPONSABLE
  • Identitat: SA NOSTRA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. C.I.F. A07289531
  • Domicili social: Avinguda Comte Sallent, núm. 3 Planta 2ª 07003 – PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS), ESPANYA
  • Telèfon: 902200415 / 932934893
 • FINALITATS, TERMINI I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT
  • Formalització i compliment del contracte d’assegurança o precontracte i prevenció del frau.
   • Descripció de la finalitat: Gestionar la relació d’assegurament i el compliment del contracte o precontracte, destacant les següents gestions:

    • Selecció, valoració i delimitació del risc.
    • Gestió de prestacions i investigació del frau.
    • Realització d’estudis i càlculs actuarials i estadístics.
    • Control de qualitat mitjançant la realització d’enquestes de satisfacció.

    En cap cas s’adoptaran decisions automatitzades en el tractament de les seves dades.

   • Termini de conservació: Les seves dades personals es conservaran mentre es trobi vigent la relació contractual i es cancel•laran d'acord amb els terminis previstos per la legislació vigent: Fins a un màxim de deu anys d'acord amb el que preveu la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals.

   • Legitimació: La base legal que legitima aquests tractaments és la necessitat per a l'execució del contracte i per al compliment d'obligacions legals. El tractament de les dades personals del prenedor o assegurat, així com dels beneficiaris, resulta imprescindible per a la selecció del risc, així com pel inici i desenvolupament de la relació contractual amb l'Asseguradora.

    Així mateix, el tractament de les dades resulta imprescindible per al compliment d'obligacions legals de l'asseguradora, entre les que destaquen les següents:

    • Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de Contracte d’Assegurança.
    • Llei 20/2015, de 14 de juliol, Ordenació, Supervisió i Solvència de les Entitats Asseguradores i Reasseguradores.
  • Elaboració de perfils comercials i enviament d’informació comercial
   • Descripció de la finalitat: Amb la finalitat de realitzar accions comercials i prestar-li els serveis que més s'adeqüin al seu perfil, utilitzarem les seves dades derivades de la gestió de les pòlisses que tingui contractades, així com els gustos, aficions, necessitats declarades per vostè. A aquests efectes, l'informem que no es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil. Així mateix, tractarem les seves dades amb la finalitat d'oferir, per qualsevol mitjà de comunicació, inclòs el correu electrònic, SMS, MMS, o equivalent, informació comercial sobre els nostres productes i serveis relacionats amb les assegurances i els plans de pensions.

   • Termini de conservació: Les seves dades personals seran tractades amb aquesta finalitat mentre vostè no s’oposi a aquesta finalitat i fins dos anys després de finalitzar la seva relació amb l’Asseguradora.

   • Legitimació: La base legal que legitima aquests tractaments és l'interès legítim de Sa Nostra Vida de comercialitzar entre els seus clients, serveis i productes d'assegurances i plans de pensions, així com gestionar els seus contractes de la forma més personalitzada possible.

 • DESTINATARIS

  Amb les finalitats indicades en el punt anterior, les seves dades personals podran comunicar-se, si és el cas, a les següents entitats:

  • A les Companyies de Reassegurança.
  • A les Coasseguradores.
  • A les Entitats que tracten fitxers comuns per a la prevenció del frau.
  • A les Administracions Públiques en els supòsits previstos en la Llei.
  • Als Bancs i Entitats Financeres pel cobrament dels rebuts de primes.
  • A les Entitats del Grup Caser per donar compliment a la normativa de Supervisió Ordenació i Solvència.
 • DRETS DELS AFECTATS

  Els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament i oposició es faran efectius mitjançant carta dirigida al domicili social de la Companyia, Avinguda Comte Sallent, núm. 3 Planta 2a 07003 - PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS) (A l'atenció del Representant Legal) o mitjançant correu electrònic dirigit a derechosrgpdgrupocaser@caser.es, als quals s'acompanyarà còpia del D.N.I. o Passaport.

  Així mateix, l'informem que podrà formular una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades del Grup Caser, per correu postal dirigit al DPO del Grup Caser, Av. de Burgos, 109 - 28050 MADRID, o bé mitjançant correu electrònic enviat a: dpogrupocaser@caser.es.

  Així mateix, podrà formular reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que s'han conculcats els seus drets en aquesta matèria. Per a més informació visiti la pàgina web www.agpd.es

© Sa Nostra Vida

Top