Preguntes Freqüents

Troba resposta als dubtes que et ronden pel cap:

A la teva àrea de client de Sa Nostra Vida hi tens tota la informació de la teva pòlissa o pla de pensions, els telèfons d'informació i d'assistència i, també, les condicions de les assegurances o plans de pensions contractats.
Un cop has contractat un producte amb Sa Nostra Vida, hi ha un telèfon exclusiu per a clients. Truca'ns al 902 200 415 o bé al 93 293 48 93.
A més de poder fer els tràmits que necessitis per al teu Pla de Pensions o Contracte d'Assegurança contractats amb nosaltres; els nostres experts estan preparats per informar-te i orientar-te sobre les característiques fonamentals dels productes d'aquesta naturalesa: garanties, solvència, rendibilitat, disponibilitat, etc.
El nostre objectiu és que coneguis perfectament les característiques i la naturalesa dels productes que tens amb nosaltres, i també altres alternatives disponibles.
No hi ha cap impediment per disposar de dues o més pòlisses de vida contractades alhora. La finalitat de les assegurances de vida es basa en pagar una indemnització a la persona que contracta la pòlissa o als beneficiaris que designi.
A partir del dia i l'hora assenyalats a la pòlissa.
El més habitual és que s'estableixi que el contracte té efecte des de la seva subscripció, però a vegades s'estipulen terminis de carència que impliquen que el contracte no entrarà en vigor fins passat un termini determinat des de la subscripció del contracte.
Hi ha un registre públic d'assegurances de vida (Registre de Contractes d'Assegurances amb Cobertura de Defunció). L'objectiu d'aquest registre és permetre que, quan una persona mor, els seus beneficiaris puguin conèixer totes les assegurances de vida vigents en nom del difunt, amb la qual cosa es pretén que no hi hagi cap pòlissa que es quedi sense cobrar per desconeixement de l'existència del contracte de l'assegurança.
La legislació actual fa responsable subsidiari en la liquidació de l'impost de successions i donacions, en tot el que faci referència a la prestació d'una pòlissa, la companyia asseguradora, motiu pel qual, les mateixes companyies exigeixen la presentació d'aquesta liquidació ja realitzada abans del pagament de la prestació. No obstant això, és pràctica habitual que la companyia concedeixi bestretes amb càrrec a la indemnització amb la finalitat de fer front a la liquidació de l'impost.
En contra del que molts poden pensar, les assegurances de vida no només estan dissenyades per proporcionar recursos econòmics a les persones estimades en cas de morir, també estan pensades per a tu, per proporcionar-te ingressos econòmics en cas d'invalidesa total i permanent, així com en casos de malaltia greu com càncer o patologies cardiorespiratòries.

No obstant això, independentment de la manera en què dissenyis la teva assegurança de vida, és evident que la finalitat principal és garantir l'estabilitat de les persones que vulguis protegir en circumstàncies complicades.
Per començar, cada situació és diferent i el que necessiti el teu cunyat pot ser perfectament contrari al que necessitis tu. No obstant això, el principi és el mateix:
Primer has de valorar la teva estructura familiar: si hi ha més ingressos a part dels teus, si tens fills grans o petits, les seves necessitats educatives, etc.

En segon lloc, determinar la quantitat real necessària perquè, quan no hi siguis, la teva família pugui continuar endavant econòmicament sense deutes (per exemple, la hipoteca).

Quan tens préstecs o hipoteques, has de tenir en compte que el capital que asseguris, el que ells rebran com a indemnització, cobreixi l'import pendent de pagament respecte de l'entitat financera, a més d'una quantitat perquè els membres de la teva família puguin reajustar els ingressos.
La mitjana del període en què una família reajusta la seva situació econòmica és de 3 a 5 anys.
Quan les asseguradores parlem d'edat actuarial, ens referim a l'edat que tens quan t'assegures. És una forma de tarificar el risc que assumeix Sa Nostra Vida quan et dones d'alta a la pòlissa; d'aquesta manera, determinem el rang d'edat, amb el qual podem calcular la quota final o la prima de l'assegurança de vida.

L'edat actuarial es determina prenent com a referència la data d'aniversari més propera, sia anterior o posterior, en el moment en què contractes l'assegurança de vida i, en cas que coincideixi el període, es pren com a referència la pròxima data.

Per exemple, si has nascut el 28 de maig de 1977 i vols contractar una assegurança de vida el 2 de gener de 2017, tindràs una edat actuarial de 40 anys, encara que no correspongui amb la teva edat real.
La Llei espanyola no diu res sobre aquest tema, per la qual cosa regeix el principi d'autonomia de la voluntat de les parts. Això vol dir que una persona pot negar-se a sotmetre's a revisió mèdica, però, en aquest cas, és molt possible que l'asseguradora no vulgui subscriure l'assegurança.
Aquesta és una de les preguntes més recurrents. I la resposta és que no, no és una obligació.

Les entitats demanen assegurances de vida o les associen a la hipoteca, perquè és una forma de garantir el pagament del préstec en cas que mori la persona hipotecada abans que finalitzi el contracte hipotecari;

Per contractar determinades modalitats d'assegurances de vida, les companyies asseguradores necessiten conèixer l'estat de salut dels seus assegurats i també altres qüestions, per avaluar el risc al qual s'enfronten i, en conseqüència, fixar la prima adequada.
Si no pagues la prima inicial, l'assegurador té dret a resoldre el contracte o a exigir el pagament de la prima per via judicial executiva. A més, en cas d'ocurrència de prestació, l'assegurador queda exempt de l'obligació d'indemnitzar. D'altra banda, en cas que no paguis qualsevol de les primes successives, el risc quedarà cobert durant un mes a comptar del venciment de la prima (mes de gràcia). Si l'assegurador no reclama la prima en els 6 mesos següents a aquest venciment, el contracte queda extingit.
Sí que ho pots fer i, a més, totes les vegades que ho necessitis.
Per fer-ho, ens ho has de notificar mitjançant les vies permeses, o bé ho pots indicar en el teu testament i informar-nos del canvi.
Pots incloure tots els beneficiaris que vulguis.
En cas que no hi hagi cap beneficiari, seran els teus hereus legals els qui rebran la indemnització.
En cas de defunció, són els beneficiaris els qui poden cobrar la indemnització. És important que sàpiguen que són beneficiaris de l'assegurança i que disposin de la documentació acreditativa de la pòlissa.

D'altra banda, en els casos d'invalidesa absoluta i permanent, el pagament del capital el reps com a prenedor de l'assegurança.

En els casos d'invalidesa i malaltia, es paga a l'assegurat un capital fix establert i garantit per a aquestes cobertures.
No. En les pòlisses de vida que inclouen la cobertura d'invalidesa permanent es considera que el pagament de la prestació correspon a la bestreta del capital que, si s'escau, es pagaria per causa de defunció, i d'aquesta forma quedaria extingida la pòlissa.
En la majoria d'assegurances hi ha exclusions. A Sa Nostra Vida sempre ens agrada posar exposar tots els condicionants perquè, a l'hora de contractar, sàpigues què contractes i per què.

Una exclusió és una situació d'accident que implica l'impagament de la quantitat assegurada als beneficiaris. A Sa Nostra Vida excloem els supòsits següents:
 • Suïcidi : a Sa Nostra Vida no concebem el suïcidi com una causa de defunció que doni lloc a indemnització, ja que és una mort voluntària.
 • Negligències o imprudències greus : accidents que es produeixen quan no es prenen les precaucions adequades. Si vas amb bicicleta i la teva obligació és posar-te el casc, però no te'l poses i tens un accident; si et saltes un encreuament sense fer stop ...
 • Ús i abús d'alcohol i estupefaents : prendre una copa és una cosa habitual, però l'abús de l'alcohol és una addicció que s'ha de diagnosticar i tractar. Passa el mateix amb l'addicció a les drogues. Una sobredosi o un accident produït per no estar en plenes facultats per culpa de l'alcohol són situacions en què no s'aplicarà la compensació per defunció.
 • Guerres i situacions de conflictes polítics i socials : una assegurança de vida no concep la mort a causa d'un conflicte bèl·lic, ja que són accidents que els estats han d'evitar. El mateix passa amb conflictes polítics i socials. Si assisteixes a manifestacions polítiques amb ús d'armes i es produeix un accident, no s'apliquen les cobertures de l'assegurança de vida.
 • Fenòmens meteorològics extrems : els canvis del clima es manifesten en forma de fenòmens meteorològics de caràcter extraordinari i entren dins dels supòsits d'exclusió de les assegurances. Per exemple, erupcions volcàniques, terratrèmols, contaminacions per radiació i inundacions extraordinàries.
 • Actes delictius : aquesta exclusió pren com a base l'aspecte lògic i legal. Cometre un acte delictiu parteix d'un acte de mala fe. Si mentre comets una acció il·legal, mors, no s'indemnitzaran els teus beneficiaris.
Es tracta d'un instrument mitjançant el qual l'asseguradora es compromet a abonar-te una quantitat de diners en una data establerta. A més d'un instrument d'estalvi, és una assegurança amb cobertura en cas de defunció. Pot ser un instrument atractiu en la mesura que pot donar més rendibilitat en períodes de temps en què els interessos de l'estalvi són molt baixos.
Les companyies d'assegurances estan obligades a cobrir amb actius les obligacions contretes amb els seus clients. En terminologia asseguradora, el valor d'aquests actius s'anomena "provisions matemàtiques". Als actius que garanteixen les obligacions se'ls requereixen característiques mínimes de solvència, dispersió i liquiditat; característiques que es controlen per mitjà de, a més de sistemes de control intern, auditories externes independents i la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.
Sí que ho pots fer i, a més, totes les vegades que ho necessitis.
Per fer-ho, ens ho has de notificar mitjançant les vies permeses, o bé ho pots indicar en el teu testament i informar-nos del canvi.
Pots incloure tants beneficiaris com vulguis.
En cas que no hi hagi cap beneficiari, seran els teus hereus legals els qui rebran la indemnització.
En cas de defunció, són els beneficiaris els qui poden cobrar la indemnització. És important que sàpiguen que són beneficiaris de l'assegurança i que disposin de la documentació acreditativa de la pòlissa.

D'altra banda, en els casos d'invalidesa absoluta i permanent, el pagament del capital el reps com a prenedor de l'assegurança.
En alguns casos els productes tenen una fiscalitat molt avantatjosa que es perd en cas de rescat.
Un pla de pensions és un contracte col·lectiu d'adhesió d'estalvi-previsió social, en virtut del qual es fan aportacions, les quals es van acumulant i queden permanentment invertides en actius financers, amb la finalitat d'anar constituint un estalvi (drets consolidats) per al cobrament de prestacions quan es produeixin les contingències previstes (jubilació, defunció, invalidesa, dependència).
No hi ha un límit màxim de plans de pensions per persona. El que has de tenir en compte és que la suma de les aportacions que facis a la gamma de plans de pensions que tinguis no podrà superar el límit anual establert legalment en funció de la teva edat.
Les aportacions econòmiques que cada persona faci al pla de pensions, sumades a les de la resta de partícips, formen l'actiu dels fons de pensions, que serà invertit en interès dels partícips i beneficiaris. D'aquest actiu s'obtenen les prestacions futures.
Sí, pots deixar de fer aportacions al pla de pensions en qualsevol moment. El capital acumulat continuarà creixent en funció de la revaloració del fons en el qual estigui integrat.
El partícip no pot disposar lliurement de les quantitats que hagin aportat ell o el promotor al pla de pensions. Només pots rebre els teus drets en cas que es produeixi alguna de les contingències que cobreix el pla.

Generalment, les contingències que donen dret al cobrament de les prestacions, són les següents:
 • Jubilació.
 • Incapacitat laboral total i permanent per a la professió habitual, o absoluta i permanent per a qualsevol feina, i la gran invalidesa.
 • Defunció; en aquest cas, la prestació la rebran els beneficiaris que hagi designat el partícip.
 • Dependència severa o gran dependència del partícip.

Aquesta situació té dues excepcions:
Supòsits de liquiditat:
 • Els drets dels plans de pensions es poden fer efectius, en la seva totalitat o en part, en els supòsits de malaltia greu o atur de llarga durada, sempre que ho prevegin les especificacions del pla i amb les condicions i limitacions que aquestes estipulin.

Liquiditat a 10 anys:
 • A partir del 1 de gener de 2025, també podràs disposar anticipadament de l'import dels teus drets consolidats que corresponguin a aportacions realitzades amb almenys deu anys d'antiguitat, inclosos els drets consolidats existents a 31 de desembre de 2015 segons les condicions, termes i límits que a cada moment estableixi la normativa vigent.

Respecte a com percebre-la, s'ha de comunicar a l'Entitat Gestora la manera escollida per al pagament de la seva prestació. A això se li ha de sumar la documentació que acrediti que es troba en situació de cobrament. I aquestes són les formes hàbils de percebre:
 • Capital: pagament únic. Es rescata tant el que hem anat estalviant com la rendibilitat d'aquest estalvi.
 • Renda: es rep una quantitat de diners, fixa o variable, de manera periòdica, és a dir, cada mes, cada trimestre, semestre o a l'any. Que la quantitat de diners rebuda sigui fixa o variable depèn de la mena de renda financera triada.
 • Mixt: capital i renda. Primer es rep una part dels estalvis en capital i a partir d'aquí, en renda financera periòdica.
Plans de pensions : No són contractes d'assegurances. Un pla de pensions és un contracte col·lectiu de previsió social en virtut del qual es fan aportacions, les quals es van acumulant i queden permanentment invertides en actius financers integrats en un fons de pensions, amb la finalitat d'anar constituint un capital a càrrec del qual es pagarà la prestació quan es produeixin les contingències que s'hi preveuen (jubilació, defunció, invalidesa, dependència).

El pla de pensions només es pot cobrar en cas que es produeixi alguna de les contingències esmentades o, si així ho preveuen les especificacions del pla, en els supòsits excepcionals d'atur de llarga durada i malaltia greu.

Plans de previsió social empresarial (PPSE) : Modalitat d'assegurança col·lectiva de l'empresa per als seus treballadors. Poden cobrir les mateixes contingències que els plans de pensions i ofereixen una garantia d'interès. Tenen les mateixes característiques d'il·liquiditat i règim financer i fiscal dels plans de pensions, així com del règim contractual i de supervisió de les assegurances.

Plans de previsió assegurats : Assegurances individuals de vida que poden cobrir les mateixes contingències que els plans de pensions, però la cobertura principal ha de ser, en tot cas, la jubilació. Tenen les mateixes característiques d'il·liquiditat i règim financer i fiscal dels plans de pensions. Ofereixen una garantia d'interès. El contribuent ha de ser el prenedor, l'assegurat i el beneficiari, si bé, en cas de mort d'aquest, serà beneficiari o beneficiaris la persona o persones que designi o els seus hereus.
L'àrea Àrea Clients és un servei gratuït i exclusiu per als clients de Sa Nostra Vida que siguin:
 • Prenedors de pòlisses individuals en vigor
 • Titulars i/o partícips d'un pla de pensions individual


En aquesta zona pots consultar informació sobre les teves pòlisses i plans, baixar-te documentació, consultar els rebuts i sol·licitar duplicats de documentació, entre altres. Actualment estem treballant per millorar aquest servei.
No, no té cap cost, és un servei més que Sa Nostra Vida ofereix als clients.
Com a Àrea Clients pots fer les operacions següents:
 • Consultar les teves dades de registre i pòlisses o plans contractats
 • Consultar els rebuts
 • Baixar-te un duplicat del rebut pagat
 • Baixar-te les condicions en vigor de les pòlisses contractades
 • Sol·licitar un duplicat de les condicions
 • Baixar-te els certificats fiscals emesos per Sa Nostra Vida
 • Descarregar-te el contracte de serveis Àrea Clients
 • Gestionar el teu perfil Àrea Clients
 • Realitzar aportacions a plans de pensions
 • Consultar rendibilitats dels teus productes
 • Realitzar trasllats entre productes
 • Pagar rebuts amb targeta
Poden sol·licitar l'alta els prenedors i titulars/partícips d'algun contracte individual en vigor.
Pots donar-te d'alta al servei a través d'internet o trucant al telèfon 902 200 415. Si decideixes fer-ho des d'aquesta web, ho pots fer amb un nom d'usuari i una contrasenya seguint els passos següents:
 • Sol·licita l'alta al servei a través de l'enllaç "Dóna't d'alta", que es troba disponible a l'àrea Clients, i segueix les instruccions indicades. Si la identificació és correcta, rebràs un codi d'activació per SMS.
 • Activa el servei a través de l'enllaç "Tens un codi", el qual es troba disponible a l'àrea Clients, i segueix les instruccions indicades. Per això hauràs d'introduir el codi d'activació que t'hem enviat segons el pas anterior.
 • Un cop activat el servei Àrea Clients, podràs entrar-hi amb la contrasenya que has creat.
Sa Nostra Vida garanteix la seguretat i la privacitat de totes les dades i, també, de totes les operacions que es duguin a terme dins aquesta àrea restringida per a clients. L'accés a l'àrea Àrea Clients requereix l'ús d'un nom d'usuari i una contrasenya que el sistema valida en cada accés.

L'àrea Àrea Clients té un sistema per encriptar les dades que s'intercanvien amb l'objectiu que en cap cas puguin ser interpretades per terceres parts (les dades encriptades viatgen a través del protocol de transmissió https). Els nostres servidors web estan certificats per Verisign Inc. (empresa líder en l'emissió de certificats SSL).

© Sa Nostra Vida

Top