Queixes i Reclamacions

Per presentar una queixa o reclamació, ha d'existir una actuació o una decisió prèvia de SA NOSTRA VIDA amb la qual no estigueu conforme.

Per resoldre qualsevol incidència relacionada amb la vostra assegurança o pla de pensions, poseu-vos en contacte amb la companyia mitjançant les adreces o els telèfons que hi ha a la documentació contractual, o a través de l'oficina o la persona mediadora amb qui vau dur a terme la contractació.

Si considereu que el problema no s'ha resolt de forma satisfactòria, posem a la vostra disposició el Servei de Defensa de l'Assegurat (SDA) de SA NOSTRA VIDA, que amb plena autonomia i independència, s'encarrega exclusivament d'atendre i resoldre les queixes i les reclamacions presentades per clients, usuaris d'assegurances, tercers perjudicats, partícips i beneficiaris de plans d'ocupació i associats, o causahavents de qualsevol dels anteriors, sempre que les queixes i les reclamacions esmentades facin referència a interessos i drets legalment reconeguts.

Els partícips i beneficiaris de plans de pensions individuals o els seus drethavents tenen a la seva disposició el defensor del partícip designat per l'entitat promotora de cada Pla, el qual s'encarrega d'atendre i resoldre les queixes i les reclamacions formulades contra l'entitat promotora, gestora o dipositària del pla en qüestió.

Reglament del Servei de Defensa de l'AsseguratReglament del Servei de Defensa de l'Assegurat

El SDA de SA NOSTRA VIDA actua d'acord amb el que estipula el seu Reglament, del qual tot seguit us facilitem una còpia, que regula l'activitat i el funcionament del Servei, així com els procediments per presentar i tramitar queixes i reclamacions.

Presentació de la queixa o reclamació

Per poder atendre-us i informar-vos de forma ràpida i eficaç, és imprescindible que la presentació de la queixa o la reclamació es faci per escrit, mitjançant el full de reclamació que es proporciona tot seguit o mitjançant un altre escrit que contingui les dades següents:

  • Identificació de la persona reclamant.
  • Identificació de la pòlissa i/o el sinistre.
  • Causes que motiven la queixa o reclamació. Podeu proporcionar còpies de documents que avalin la vostra posició.
  • Identificació de l'oficina, el departament o l'agent, si la vostra queixa o reclamació es refereix a la seva actuació.
  • Sol·licitud concreta que formula el SDA
  • Indicació de no tenir coneixement que la mateixa queixa o reclamació s'estigui tramitant en un altre procediment, sigui administratiu, arbitral o judicial.
  • Lloc, data i signatura.

Podeu presentar-lo personalment o a través de la representació acreditada, a qualsevol oficina de l'entitat asseguradora oberta al públic o per correu ordinari a les adreces següents:

Sa Nostra Compañía de Seguros de Vida, S.A. Sa Nostra Compañía de Seguros de Vida, S.A.
Servei de Reclamacions
Avinguda Comte de Sallent, 3, 2a planta
07003 - Palma de Mallorca
Caser Gestión Técnica, A.I.E. Caser Seguros, S.A.
Servicio de Defensa del Asegurado de Sa Nostra Vida
Avenida de Burgos, 109
28050 - Madrid

També es pot enviar a l'adreça de correu electrònic: reclamaciones@sanostravida.es

Resolució de la queixa o reclamació

Rebreu, també per escrit, una resposta del SDA al més aviat possible.

En cas de desacord amb la decisió o un cop vençut el termini de d'un mes sense que el Servei hagi emès la seva resolució, podeu formular la vostra queixa o reclamació davant el Servei de Reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, mitjançant un escrit adreçat a:

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Servicio de Reclamaciones
Paseo de la Castellana, 44
28046 - Madrid

O també mitjançant el formulari que trobareu a la pàgina web del la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.

Per poder acudir al Servei de Reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, cal acreditar haver formulat prèviament la queixa o la reclamació davant el SDA de SA NOSTRA VIDA, o si escau davant el defensor del partícip, justificant que ha transcorregut el termini de d'un mes esmentat des de la seva presentació sense que hagi sigut resolta o que la seva admissió ha estat denegada o que ha sigut desestimada totalment o parcialment.

Descàrregues
Reglament del Servei de Defensa Espanyol Catalá
Full de reclamacions Espanyol Catalá

© Sa Nostra Vida

Top